تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - دلم گرفته ای دوست . . . ( دلنامه . . . )

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

دلم گرفته ای دوست . . . ( دلنامه . . . ) | دلنامه . . . ,

"  یا فتاح    "

آمدم لب باز کنم تا بگویم . . .

                                  "   تو  "  !

گفتند : هیس !

                       بگو    "   شما !   "

آمدم  چشم باز کنم به لبخندت  . . .

                                              آمدند و چشمانم را بستند . . .

آمدم نزدیک روحت تا مرا حس کنی . . .  تا حست کنم . . .

روحمان را به جرم مهر و محبت در تنمان زندانی کردند . . .

اما . . .

 اما نمی دانند که ما هنوز در رویای یکدیگر دست در دست هم  ،

                                          کل آسمان را پرواز کردیم . . .

اما . . . افسوس که

           یک دنیا واژه در دلم انبار شده  ،  و من حق ندارم حتی

 یکی از آنها را برای تو   !

                               نه  !   ببخشید !        

                                            شما  ! به کار گیرم  . . .

آه ! ای خدا . . .

                  چه سنگین است هوای این حوالی . . .

                                                        خدایا نفسم تنگ آمد . . .

خدایا  !  قاضی تویی !  من سر به حکم تو می دهم !

                         خدایا ! تو بگو !

                                           جزای مهر چیست . . . ؟

یا علی . . .