تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - خدایا . . . بی شک تو حکیم ترینی . . . ( دلنامه . . . )

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

خدایا . . . بی شک تو حکیم ترینی . . . ( دلنامه . . . ) | دلنامه . . . ,

به نام خدای حکیم . . .

خدایا . . .

               

               تو را شکر می گویم . . .

نه به خاطر پدر و مادری لطیف تر از عشق ،

  

                                       که عطا کردی به من !

                           که آن از سر لطفت بوده . . .

نه به خاطر دوستانی زلال تر از مهــــــر ،

 

                                         که بخشیدی به من !

        

              که آن نیز از سر بزرگواریت بوده . . .

به خاطر آنچه که از تو خواستم و

        

                                 تو به من ندادی . . . ! ! !

                  که بدون شک از سر حکمتت بوده . . .

خدایا شکرت . . .

    

       که دانایی . . . و می دانی چه بر سر راهم نهی . . .

تا مرا به اوج بودن ببرد . . . تا مرا به تو ،  برساند . . .

خدایا . . .

     از اینجا تا خودت . . .  سپاس گزار همه ی

        لطف و مهر و بزرگواری و . . . حکمتت هستم . . .

 

خدایا    !

                 

          دوستت دارم . . . و می خوانمت همیشه . . .

                           

                              تا ابدالآباد . . . تا همیشه . . .