تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - نگاه بی بدیل تو . . . ( دلنامه . . . )

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

نگاه بی بدیل تو . . . ( دلنامه . . . ) | دلنامه . . . ,

به نام تنها یاور بی یاور

خدایا !

خسته ام . . .

به اندازه ی تمام روزهایی که خندیده ام . . .

افتاده ام . . .

به اندازه ی تمام روزهایی که برخاستم . . .

به افق می نگرم . . .

                     چه حـُـزنی دارد غروب . . .

نمی دانم که این افق ِ سرخ ، نوید طلوعی تازه

است یا بیم غروبی دوباره . . . !

پرم از نـَـفس و خالی ام از نـــَــفــَــسم . . . !

غرور وجودم را پر کرده است . . .

 پر شده ام از پوچی . . .

                                

                       و ناگاه می شکنم . . .

حال که شکسته ام . . . خدایا !  

   حال که مانده ام در راه ، تازه تورا یافته ام . . .

یادت هست ؟

                      آری ! هست !

یادت هست هنگام نیازم ، بساط دریوزگی را بر

خاک درگاهت می گشودم . . .

یادت هست !

هنگامی که نیازم را برآورده می ساختی می رفتم و

دیگر پشت سرم را هم نمی نگریستم . . . !

یادت هست ! که چقدر پست بودم . . .

 چقدر کور بودم . . . !

یادت هست . . . ؟

                    آری ! هست !

خدایا !

می دانم . . .

             می دانم که گناهکارم . . .

این بار هم بازآمدم اما نه برای اینکه نیازی از

نیازهای دنیوی من را برآورده سازی . . .

 آمده ام تا فقط نگاهم کنی . . . !

فقط من باشم و تو . . .

نه هیچ کس ! فقط من و فقط تو . . . !

تو مرا نگاه کن خدا ! نگاهت را دوست دارم . . .

می خواهم که از اعماق وجود نگاهت را حس

کنم . . .

  و از انتهای قلبم از تو بخواهم که . . .

   خدایا !

     رویت را از من ِ بی پناه 

                            مگردان . . .