تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - بخشی از وصیت علی (ع)

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

بخشی از وصیت علی (ع) | سخن شوریده . . . ,

 

به نام خدای علی ، تنها مرد کوفه . . .

 

شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش می کنم و اینکه دنیا را نخواهید ، هر چند شما را بجوید ، به کالای دنیا دل نبندید هر چند در دسترستان باشد و اندوهناک نشوید بر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده باشد ، راست و درست سخن بگویید ، برای پاداش یافتن در آخرت کار کنید ، ستمگر را دشمن وستمدیده را یار و مدد کار باشید ، شما وفرزندانم و هر که را که نامه ام به او میرسد سفارش می کنم به تقوی و ترس از خدا و مرتب کردن و به هم پیوستن کارتان و اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد از کلیه نماز و روزه بهتر است ، از خدا بترسید ، از خدا بترسید ، درباره یتیمان ، پس برای دهانتان نوبت قرار ندهید ( گاه سیر و گاه گرسنه شان نگذارید) و نزد شما ( بر اثرگرسنگی و برهنگی و بی سرپرستی ) فاسد و تباه نشوند.

 

از خدا بترسید ، از خدا بترسید در باره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیغمبرانتان هستند و همواره درباره ایشان سفارش می فرمود تا گمان کردیم برای آنها (از همسایه) میراث قرار دهد .

 

بترسید از خدا ،  بترسید از خدا درباره قرآن که دیگران با عمل به آن از شما پیشی نگیرند ، از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره نماز که ستون دین است . از خدا بترسید درباره خانه پروردگارتان آن را خالی مگذارید تا زنده هستید که اگر آن را رها کنید مهلت داده نمی شوید . از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره جهاد به داراییها و جانها و زبانهایتان ـ در راه خداـ بر شما باد که با هم وابستگی و دوستی و به هم ببخشاید ، و از پشت کردن به یکدیگر و جدایی از هم بترسید امر به معروف ونهی از منکر را رها مکنید که بد کرداران بر شما مسلط می شوند پس از آن دعا کنید روا نشود.

 

ای پسران عبدالمطلب نمی خواهم شما را بیابم که از خونهای مسلمانان فرو روید به بهانه اینکه بگویید امیرالمومنین کشته شد ، امیرالمومنین کشته شد، بدانید که به عوض من کشته نشود مگر کشنده ام بنگرید هر گاه بر اثر این ضربه او من مُردم به عوض آن ضربتی به او بزنید و باید او مثله نشود که از رسول خدا شنیدم می فرمود از مثله نمودن دوری کرده ، بترسید هر چند به سگ آزار رساننده باشد . . .

یا علی . . .