تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - خدا . . .

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

خدا . . . | سخن شوریده . . . ,

" هو الحق "

ملاصدرا می گوید  :

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان ، اما به قدر فهم تو

کوچک می شود و به قدرنیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو

گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود . . .

یتیمان را پدر می شود و مادر . . .

محتاجان ِ برادری را برادر می شود . . .

عقیمان را طفل می شود . . .

ناامیدان را امید می شود . . .

گمگشتگان را راه می شود . . .

در تاریکی ماندگان را نور می شود . . .

رزمندگان را شمشیر می شود . . .

پیران را عصا می شود . . .

مشتاقان ِ به عشق را عشق می شود . . .

خداوند ، همه چیز می شود همه کس را . . .

به شرط اعتقاد . . .

          به شرط پاکی دل . . .

                         به شرط طهارت روح . . .

                                      به شرطپرهز از معامله با ابلیس . . .

بشوئید قلبهایتان را از هر احساس ناروا . . .

و مغزهایتان را از هر اندیشه ی خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار

ناپاک . . .

و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزد از ناجوانمردیها ،

ناراستی ها ، نامردیها و . . .

چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه بر سر سفره ی شما با کاسه ای

خوراک و تکه ای نان می نشیند . . .

در دکان شما کفه های ترازوهایتان را میزان می کند و در کوچه

های خلوت شب با شما آواز می خواند . . .

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا ،

یافت نمی شود . . .؟؟؟