تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - نامه !

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

نامه ! | سخن شوریده . . . ,

" به نام خدا "

 

دید مجنون را یکی صحرانورد

                                      در میان بادیه بنشسته فرد . . .

ساخته بر خاک ز انگشتان قلم ،

                                     می زند حرفی به دست خود رقم . . .

گفت ای مفتون شیدا ! چیست این ؟

                                     می نویسی نامه ! سوی کیست این ؟

کـِـی به روی خاک باقی ماندش ؟

                                    تا کسی دیگر پس از تو خواندش !

گفت : مشق نام لیلی می کنم . . .

                                   خاطر خود را تسلی می کنم . . .

می نویسم نامش اول از وفا . . .

                                  می نگارم نامه ی عشق و صفا . . .

نیست جز نامی از او در دست ِ من . . .

                                زان بلندی یافت جان ِ مست ِ من . . .

ناچشیده جرعه ای از جام او ،

                               عشقبازی می کنم با نام او . . .                 

نظامی